Frankföld elbűvölő városai és kastélyai

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Frankföld elbűvölő városai és kastélyai utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Az egyik legjelentősebb germán törzs, a frankok törzse hozta létre a kora középkorban a hatalmas Frank Birodalmat, mely Nagy Károly korában magában foglalta a mai Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium, Svájc, Ausztria és Olaszország jó részét. A mai Frankföld egy negyed­ma­gyar­országnyi terület Németország közép­ső részén. Napóleon adta ezt a vidéket az 1800-as évek elején a vele szövetséges bajor uralkodónak. Frankföld azóta is Bajorország része, jóllehet sok mindenben különbözik Bajorország többi részétől. Sokan Frankföldet Németország "legné­me­tesebb" vidékének tartják, melynek bájos városkái az ősi favázas házakkal felejthetetlen élményt jelentenek a turistáknak.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.45
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.45
M1 pálya és 1-es főút kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 7.30
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

 


Program:

1. nap: Regensburg

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Útközben séta a Duna menti Regensburgban, a Szt. Péter-dóm, a középkori kőhíd és a középkori tornyos házak meg­te­kin­té­se. Szállás Nürnberg kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Nürnberg

Vá­ros­né­zés Nürnbergben, Németország mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb városában. Nürnberg a közép­kor­ban a Német-Római Biro­dalom egyik leg­fon­to­sabb városa volt, az újon­nan meg­válasz­tott kirá­lyok és császá­rok itt tar­tot­ták az első biro­dalmi gyű­lésü­ket. Évszá­zado­kon keresz­tül itt őriz­ték a német-római koro­naék­sze­reket. A nagy­mére­tű óvárost 7-8 méter magas fal övezi, ame­lyet bás­tya­tor­nyok­kal erő­sítet­tek meg. A közös séta kere­tében lát­juk a Szt. Lőrinc-temp­lomot, a Szent­lélek kór­házat, a Miasszo­nyunk-temp­lomot, a régi város­házát, a Szt. Szébaldusz-temp­lomot, Albrecht Dürer házát és a nürn­bergi vár pom­pás épü­let­együt­tesét.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő. Az érdek­lődők­nek ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség lesz a Ger­mán Nem­zeti Múze­um meg­te­kin­té­sé­re, mely Német­ország leg­na­gyobb kul­túr­tör­téneti múze­uma.

3. nap: Bayreuth, Vierzehnheiligen, Bamberg

Egész napos kirándulás Frankföld két híres törté­nel­mi váro­sába, Bayreuth­ba és Bamberg­be. Reggeli után utazás a Frank-Svájc szép tájain ke­resz­tül Wagner váro­sába, Bayreuth­ba. A közös séta során látjuk a város szép barokk és roko­kó palo­táit, a híres Őr­grófi Opera­házat, majd le­he­tő­ség lesz a Liszt Ferenc Múze­um meg­te­kin­té­sé­re. Liszt Ferenc (Wagner apósa) eb­ben a házban halt meg 1886-ban. A szabad prog­ram után el­láto­gatunk Liszt Ferenc sír­jához is.
Kora délután to­vább­uta­zás Bamberg­be. Útköz­ben pihenő a frank barokk mes­ter­mű­vé­nek számító Vierzehnheiligen nevű za­rán­dok­temp­lom­nál.
Bamberg egy ősi püs­pöki szék­hely, mely az ókori Rómá­hoz hason­lóan 7 domb­ra épült, és Német­ország azon kevés váro­sai közé tar­tozik, melyet meg­kímélt a II. világ­hábo­rú. Csodá­latos óvá­rosa ép­ség­ben meg­ma­radt, közel 1000 év épí­tésze­tével ismer­ked­he­tünk a sétánk során. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a folyó­parti „Kis-Velence” negyed, a kü­lön­le­ges fek­vésű, gyö­nyö­rű­szép város­háza és a kated­rális jelenti. Ez utób­bi az euró­pai román stí­lusú épí­tészet remek­műve. Benne talál­ható a közép­kori német szob­rászat egyik leg­fi­gye­lem­re­mél­tóbb alko­tása, a „Bambergi lovas” nevű szobor, mely való­szí­nű­leg a mi Szent István kirá­lyun­kat ábrá­zolja.

4. nap: Dinkelsbühl, Rothenburg, Weikersheim kastélya

A délelőttöt és a kora délutánt két késő közép­korból itt­felej­tett város, Dinkelsbühl és Rothenburg meg­lá­to­ga­tá­sá­val tölt­jük. Sokan a leg­szebb német kis­váro­soknak tart­ják őket. Mind­két város ese­té­ben a nagy­mére­tű, épség­ben meg­maradt óvá­rost vas­kos, egybe­függő város­falak veszik körül, őrtor­nyok­kal és város­kapuk­kal. Az ősi favá­zas házak, palo­ták, temp­lomok közt tett séták láz­ba hozzák még a kevés­bé lel­kes világ­járó­kat is.
A nap befe­jezé­se­ként Weikersheim kas­télyát nézzük meg (tör­ténel­mi búto­rok, fest­mé­nyek, porce­lánok gaz­dag gyűj­temé­nye). Szállás Würzburg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Würzburg, Wertheim, Miltenberg

A délelőttöt Würzburgban, Alsó-Frankföld fő­váro­sá­ban tölt­jük. Séta a lát­ványos épü­letek­ben gazdag óvá­rosban (Szt. Kilian-dóm, város­háza, Mária-kápol­na, Régi Majna-híd stb.), majd láto­gatás a Residenz (az egy­kori herceg­érseki palota) pom­pás épü­let­együt­tesében. Euró­pa egyik leg­nagy­szerűbb barokk kas­télya 1982-ben az el­sők között került fel Német­ország mű­em­lékei közül az UNESCO vi­lág­örök­ség listára, nagy ne­ve­zetes­sé­ge a lép­cső­ház fres­kója. A 600 m2-es fest­mény Tiepolo al­kotása, ez a világ leg­na­gyobb mennye­zet­fres­kója.
Délután ba­ran­go­lás a Majna völ­gyében. Először Wertheim­be uta­zunk. Séta a han­gu­la­tos óvá­ros­ban, majd láto­gatás a város­ka felett tró­noló várban. A vörös homok­kőből épült közép­kori vár rom­jai a leg­na­gyob­bak közé tar­toz­nak Német­or­szágban.
A délután hát­ra­levő részét egy elbű­völő Majna-parti kis­város­ban, Miltenberg­ben tölt­jük. A főut­ca mentén és a főtér kör­nyé­kén sora­kozó vidám, színes fa­vázas házak a késő közép­kor vilá­gába viszik vissza a láto­ga­tókat.

6. nap: Mespelbrunn vízikastélya, Aschaffenburg (Pompejanum), Frankfurt

Körutazásunk egyik csúcspontját jelenti Mespelbrunn bűbá­jos vízi­kas­té­lyának meg­te­kin­té­se a Spessarti er­dőben. Ezt követően Aschaffenburg­ban a Pom­pe­ja­nu­mot néz­zük meg. A külö­nös épít­mény az egyik Pompéji­ben fel­tárt római kori villa máso­lata. A XIX. század elején I. Lajos bajor király épít­tette, aki rajon­gott az antik művé­sze­tekért.
Délután átruc­canás Hessen tar­to­mányba, is­mer­ke­dés Német­ország egyik leg­fon­tosabb váro­sával, Goethe szülő­váro­sával, a Majna menti Frank­furttal, ahol valaha a német kirá­lyokat válasz­tották. Felhő­karco­lói miatt a „legame­rikaibb” európai nagy­város­nak is szok­ták nevezni.

7. nap: Pommersfelden kastélya

Kora délelőtt egy gyönyörű barokk kastélyt nézünk meg Pommersfelden­ben, melyet Bamberg herceg­érseke épít­tetett az 1700-as évek elején, majd haza­utazás a Nürnberg – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.


A szállásról:

6 éjszaka. Az első 3 éjszaka egy han­gu­la­tos fogadóban lesz Nürnberg kör­nyé­kén (a szobák 3 csil­la­gos színvonalúak), az utolsó 3 éjszaka pedig egy Würzburg környéki emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

kényelmes, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban


Az ellátásról:

Félpanzió (büféreggeli, vacsora).


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Frankföld elbűvölő városai és kastélyai

Frankföld elbűvölő városai és kastélyai

Németország, Bajorország, Regensburg

Útazonosító: 1633

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Frankföld elbűvölő városai és kastélyai

Frankföld elbűvölő városai és kastélyai

Németország, Bajorország, Regensburg

Útazonosító: 1633

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!