Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai

Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Ez a körutazásunk Kelet-Németország középső részé­nek leg­fonto­sabb látni­valóit mutatja be. A prog­ram­ban szerep­lő városok közül 1990 előtt Goslar az NSZK-hoz, az összes többi az NDK-hoz tarto­zott. Jellem­ző a terület turisz­tikai fontos­ságá­ra, hogy a Német­ország­ban töl­tött napok minde­gyi­kére jut olyan város, mely­nek ne­ve­zetes­sé­gei az UNESCO vi­lág­örök­séghez tar­toz­nak. Ezen városok a követ­kezők: Berlin, Potsdam, Wittenberg, Qued­lin­burg és Goslar.
A prog­ram a német főváros, Berlin, és a szom­szé­dos Potsdam meg­lá­to­ga­tá­sá­val kez­dődik. Ez utóbbi város­ban volt a porosz kirá­lyok és a német császá­rok nyári rezi­den­ciája. Ezt köve­tően Luther városa, Wittenberg érin­tésé­vel érke­zünk meg a Harz-hegy­ség vidé­kére. A Harz Német­ország legé­szakibb közép­hegy­sége, leg­maga­sabb csúcsa több mint 1100 méter magas. Már a közép­korban több nemes­érc­bánya műkö­dött a hegy­ség­ben, ez a magya­rázata az egy­kori gazdag­ságnak, ami már a késő közép­kor­ban gyö­nyö­rű­szép városok kiala­kulá­sához veze­tett a hegy­ség kör­nyé­kén. Stolberg, Wernigerode, Quedlinburg és Goslar meg­te­kin­té­se egyaránt a leg­na­gyobb német­országi város­élmé­nyek közé tartozik.
Itt jegyezzük meg, hogy jövőre terveink szerint indí­tunk egy újabb kelet-német köru­tazást, mely az egykori NDK déli részét, a mostani Szász­ország és Türingia tarto­mányokat mutatja majd be. Egy kis ízelítő a városok­ból és látni­valók­ból: Drezda, Szász-Svájc, Meissen, Lipcse, Weimar, Erfurt, Wartburg vára...

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 7.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 8.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló


Program:

1. nap:

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Rajka – Pozsony – Brno – Prága – Drezda út­vo­na­lon. Szállás Berlin mellett (3 éj).

2. nap: Berlin

Kirándulás az egyesített Németország fővárosába, Ber­lin­be, az egy­kori porosz fő­város­ba. Az egész napos autó­bu­szos és gyalo­gos vá­ros­né­zés során lát­juk majd a város leg­fon­tosabb ne­ve­zetes­sé­geit. Egy kis íze­lítő: a Brandenburgi-kapu (Berlin jelképe), a Reichstag (a német par­lament épü­lete), az Unter den Linden sugár­út (Berlin leg­poro­szabb ut­cája), a Holo­kauszt-emlék­mű, a Potsdamer tér szuper­modern épü­letei, a Gendarmenmarkt (Berlin egyik leg­szebb tere), a berlini fal marad­ványai, a Checkpoint Charlie (az egy­kori határ­átke­lőhely), az Alexanderplatz a Vörös város­házá­val és az NDK jel­képé­nek számí­tó tévé­toronnyal (le­he­tő­ség lesz lifttel fel­menni a pano­ráma­teraszra), a Berlini dóm, a Múze­um­sziget (meglá­togatj­uk a világ­hírű Pergamon Múze­umot), a Kurfürstendamm, a Vilmos császár-emlék­temp­lom stb.
Nap­közben 1-2 alka­lom­mal termé­szete­sen lesz egy kis sza­bad­idő is rege­nerá­lódás­ra, étke­zésre, vásár­lásra.

3. nap: Potsdam

Egész napos program a Berlin melletti Potsdamban, Brandenburg tar­to­mány fő­váro­sában. A bel­város mel­lett talál­ható a hatal­mas, közel 300 hek­táros Sanssouci Park, ahol a porosz kirá­lyok az 1700-as évek­ben Európa egyik leg­nagy­sze­rűbb palo­ta­együt­tesét hoz­ták létre. A számos szép palo­ta közül kie­mel­ke­dik a rokokó stí­lusú Sanssouci kas­tély, melyet rész­ben maga II. (Nagy) Frigyes király ter­vezett.
A nap felét ebben a park­ban tölt­jük, a Sanssouci kas­télyon kívül még le­he­tő­ség lesz két-három továb­bi palota meg­te­kin­té­sé­re is (mindegyik nagy él­mény a maga nemében).
Délután egy viszony­lag rövidebb autó­bu­szos és gya­logos vá­ros­né­zés követ­kezik. A bel­város egyik külön­leges­sége a több mint 130 jelleg­zetes orom­zatos ház­ból álló Holland Negyed.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dők­kel meg­láto­gat­juk a város szélén, gyö­nyörű környe­zetben fekvő Cecilienhof kas­télyt. Ez volt a hely­színe a II. világ­hábo­rút Euró­pában lezáró Potsdami Kon­feren­ciá­nak, ahol a szö­vet­sé­gesek veze­tői évti­ze­dekre meg­ha­tároz­ták (meg­pecsé­telték) Európa sorsát.

4. nap: Wittenberg (Luther városa), Kyffhäuser-emlékmű, Stolberg

A délelőtti programunk egy világ­törté­nelmi jelen­tősé­gű hely, Luther vá­rosa, Wittenberg, a re­formá­ció fő­váro­sa. A város­néző séta során látjuk majd a vár­temp­lom­nak azt a híres kapu­ját, melynek ajta­jára Luther 1517. ok­tóber 31-én kiszö­gez­te híres tézi­seit, ami elin­dítot­ta a refor­máci­ót, az egy­ház­sza­ka­dást. A közös séta után sza­bad­idő a szépen kar­ban­tar­tott óvá­ros­ban, ezalatt le­he­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnk­kel a Luther-ház meg­te­kin­té­sé­re. Ez az egé­szen érde­kes múze­um nem­csak Luther éle­tét, hanem a refor­máció törté­netét is bemu­tatja.
A déli órák­ban tovább­uta­zunk a Kyffhäuser-hegy­ségbe (mini Harz-hegy­ség­nek is szok­ták nevez­ni). A hegy­ség egyik csúcsán talál­ható Német­ország egyik leg­monu­men­tá­li­sabb em­lék­műve, a Kyffhäuser- vagy Barbarossa-em­lék­mű, melyet egy nagy­mére­tű kö­zép­ko­ri vár­rom köze­pén épí­tettek fel. Nem­csak az em­lék­mű és a vár­marad­vá­nyok miatt ér­de­mes ide­láto­gatni, hanem a kör­nyező táj­ra és a Harz-hegység­re nyíló pazar pano­ráma miatt is.
Ezt köve­tően le­eresz­kedünk a Kyffhäuser-hegység­ből, és a szom­szé­dos Harz-hegy­ség szép tája­in ke­resz­tül utazunk a követ­kező szállo­dánk irá­nyába. Útköz­ben megál­lunk egy sétára egy kis mese­város­kában, Stolberg­ben. A szép fek­vésű tele­pülés szinte tel­jes egé­szé­ben késő közép­kori favá­zas házak­ból áll. Számos uta­zó fel­tette már magá­ban a kér­dést, hogy látott-e éle­tében ennél bűbá­josabb város­kát...
Szállás Quedlinburg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Wernigerode, Quedlinburg

Mind Wernigerode, mind Quedlinburg a Harz-hegy­ség észa­ki lábai­nál fek­szik, mind­két tele­pülés elbű­völő óvá­rossal ren­del­kezik sok száz szí­nes fa­vázas ház­zal, szebb­nél szebb terek­kel, utcák­kal, paloták­kal, temp­lomok­kal. Az óvá­rosok szinte minden pont­ja képes­lapra kíván­kozik.
Quedlinburg magyar vonat­kozású érde­kes­sége, hogy 973-ban – a kalan­do­zások után – a nyugat­ra nyitás lát­vá­nyos jele­ként Géza feje­delem köve­tei itt tárgyal­tak először I. Ottó császárral.
A város­néző séták után lesz szabad prog­ram is mind­két város­ban. Wernigerodé­ban eza­latt le­he­tő­ség lesz a város fölé maga­sodó roman­tikus vár­kas­tély meg­te­kin­té­sé­re, Quedlinburg­ban pedig meg­nézzük a román stílus remek­művét, az egy­kori apát­sági temp­lomot a kincs­tárá­val együtt. Ebben a város­ban ajánl­juk a Favá­zas Házak Múze­umát is, melyet a város leg­régibb fa­vázas házá­ban rendez­tek be.

6. nap: Halberstadt, Goslar

Délelőtt séta az egykori püspöki székvárosban, Halberstadt­ban. A város fő lát­niva­lója a lenyű­göző Szent István-dóm, az észak-német góti­ka mester­műve. A dóm kincs­tára sok mű­vészet­törté­nész sze­rint a leg­gaz­da­gabb egy­házi kincs­tár egész Né­met­or­szág­ban.
A nap nagyob­bik részét Goslar­ban, a közép­kori német csá­szá­rok egyik kedvenc váro­sában tölt­jük. Goslar nagy­mére­tű, fe­lejt­he­tet­lenül szép óvá­rosában 1000-nél is több közép­kori és rene­szánsz (nagy­részt fa­vázas) ház talál­ható. A vá­ros­né­zés másik fő att­rak­cióját a Kaiserpfalz (a közép­kori császári palota) meg­te­kin­té­se jelenti. Dísz­ter­mében 67 elemből álló fal­fest­mény­ciklus meséli el a német ural­ko­dók törté­netét.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő a város egyéni fel­fede­zé­sére. Ez azért is fon­tos, mert az óvá­rosban gyakor­lati­lag minden­felé lehet épí­té­szeti csodák­kal talál­kozni.

7. nap:

Hazautazás a Lipcse – Drezda – Prága – Brno – Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.


A szállásról:

6 éjszaka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban.

Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban


Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai

Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai

Németország, Berlin

Útazonosító: 13979

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai

Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai

Németország, Berlin

Útazonosító: 13979

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!