Szicília, Capri, Pompeji

2020.06.02-tól irodánk a megszokott nyitvatartással várja utasainkat!
Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Szicília, Capri, Pompeji utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

A népszerű dél-olasz körutazásunkat a 2011-es évtől úgy szer­vez­zük, hogy Palermóból (Szicí­liából) Nápoly­ba hajón utazunk, éjszaka. Igaz, így va­la­mivel maga­sabb az utazás össz­költsége, viszont elma­rad egy egész napos bu­szozás. Helyette marad idő olyan érde­kes Nápoly kör­nyéki látni­va­lókra, mint a Vezúv, Ravello, vagy éppen a híres nápolyi Nem­zeti Régé­szeti Múzeum.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 7.00
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Siófok - 7.40
OMV benzinkút a McDonald's-nál
Nagykanizsa - 8.50
MOL benzinkút a 7-es út mellett

 


Program:

1. nap:

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var­tól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya

Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán.
A nápolyi kirá­lyok a Nápoly mel­letti Casertában az 1700-as évek­ben egy monu­men­tális barokk kas­télyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély mintá­jára. Hason­lóan Versailles-hoz, a casertai kastély­hoz is egy lát­ványos park tartozik. Láto­gatás a kastély dísz­ter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű park­kal.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Szicília – Taormina

Utazás az olasz csizma orráig Calabria gyönyörű tájain keresz­tül. Átkelés Szicí­liába a Messinai-szoroson, majd to­vább­uta­zás Taor­minába. Szicília legnép­sze­rűbb turisz­ti­kai att­rak­ciója ez a kisváros, mely a ten­ger felett, egy hegy nyúl­vá­nyán fek­szik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csont­váry által is meg­festett görög színház meg­te­kin­té­se. Szállás Taor­minától délre (2 éj).

4. nap: Etna, Siracusa

Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Kirán­dulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Euró­pa leg­na­gyobb működő vul­kán­ja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. Lehe­tőség felmenni a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres magas­ságig. Ezt köve­tően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az idő­szakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 6.500 Ft + belépők (garantált indulás).

5. nap: Piazza Armerina, Agrigento

Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négy­zet­mé­ter­nyi padló­mo­za­ikjai világ­hí­rűek, és bepil­lan­tást engednek az ókori római élet­módba. Délután láto­gatás Agrigentóban a híres Temp­lomok völ­gyében. Agrigentót is a görö­gök ala­pí­tották Krisz­tus előtt a VI. században, abból az idő­szakból származ­nak monu­men­tális görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).

6. nap: Cefalú, Monreale, Palermo

Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kisvá­rosban, mely egy hatalmas szik­latömb tövében fek­szik a tenger­parton (han­gu­la­tos, közép­kori város­központ, erőd­szerű normann-kori bazi­lika). Ezután láto­gatás a Palermo melletti Monrealéban, a világ­hírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű moza­ikok). Délután vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília fővá­rosában: Szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb.
Az esti órákban elutazás komppal Palermo kikö­tő­jéből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, kétágyas kabi­nokban (1 éj).

7. nap: Nápoly, Pompeji

Érkezés komppal Nápoly kikö­tőjébe a kora reg­geli órákban.
Is­mer­ke­dés az „Olasz Dél" fővá­ro­sával, Nápollyal, mely­nek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi palota, San Carlo színház, I. Umberto galéria, Viktor Emanuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés során le­he­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múze­um meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leg­gaz­da­gabb ókori emlé­ke­ket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pompejiben és Hercu­lane­um­ban talált műkin­csek nagy részét itt helyezték el.
Délután láto­gatás Pompejiben, Földünk talán leg­épeb­ben meg­maradt ókori rom­vá­ro­sában. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virág­zó városa volt, a Vezúv Krisz­tus után 79-ben bekö­vet­ke­zett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello

Körutazás helyi autó­busszal a csodá­latos fek­vésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az út­vonal a világ egyik leg­szebb pano­ráma­út­jának számít. Séta az elbű­völő kisvá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­ványai a dóm krip­tá­jában nyug­szanak.)
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 mé­ter­rel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a közép­kori Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilá­tó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi kör­nyéki part­vi­dékre leír­ha­tat­lan lát­vány (Itália talán leg­szebb pano­rámája).

9. nap: Sorrento, Capri szigete

Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lás­ra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Baran­golás Caprin kis­bu­szokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a köz­pontban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fek­vésű városka önálló felfe­de­zésére.

10. nap: Vezúv, Orvieto

A Vezúv 1200 méter magas vul­káni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jel­képe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahon­nan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly városára, a Sorrentói-félszigetre és Caprira. Lehe­tőség sétára a kráterhez.
To­vább­uta­zás a Nápoly – Tivoli – Orvieto út­vo­na­lon. Séta Orvieto közép­kori óvá­ro­sában, az „Itália csodá­jának" is nevezett dóm meg­te­kin­té­se. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).
11. nap:

Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Budapestre az esti órák­ban.


A szállásról:

9 éjszaka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. 1 éjszaka a 6. napon a ha­jón, kétágyas, fürdő­szo­bás kabinokban.


Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

Szállodában: kétágyas, fürdőszobás szobákban.

1 éjszaka a 6. napon a hajón, kétágyas, fürdőszobás kabinokban.


Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió (9 vacsora).

(Olasz­or­szág­ban a büféreggelik általában egy­sze­rűbb svéd­asztalt jelentenek.)


Figyelem: A hajón történő utazás alatt (a 6. nap estéjétől a 7. nap reggeléig) a részvételi díj és a félpanziós felár nem tartalmaz étkezést, de a hajó éttermében természetesen lesz le­he­tő­ség vacsorázni, illetve reggelizni.


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Szicília, Capri, Pompeji

Szicília, Capri, Pompeji

Olaszország, Toszkána, Firenze

Útazonosító: 1662

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Szicília, Capri, Pompeji

Szicília, Capri, Pompeji

Olaszország, Toszkána, Firenze

Útazonosító: 1662

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!