Nagy svájci körutazás

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Nagy svájci körutazás utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Svájc Európa egyik legszebb országa. Szinte minden megtalálható itt, ami a turisták számára vonzerővel bír: varázslatos alpesi tájak; kristálytiszta vizű tavak; hangulatos, középkori kisvárosok; régi várak, katedrálisok; modern nagyvárosok stb... Sajnos a magyar utazók még nem igazán fedezték fel ezt a csodálatos országot, aminek legfőbb oka abban a tényben rejlik, hogy Svájc nagyon drága ország. A körutazás során utasaink Svájcnak mind a német, mind a francia, mind az olasz részéből kapnak ízelítőt, de az út legnagyobb élménye az Alpok fenséges hegyvilága lesz.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 7.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 8.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

 


Program:

1. nap: Innsbruck

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol fővárosában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiro­li szál­lo­dához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf

Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Bodeni-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk kated­rá­lis és a vi­lág­örök­séghez tarto­zó kolos­tor­könyv­tár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad prog­ram. To­vább­uta­zás a schaff­hau­seni Rajna-víz­eséshez (Európa leg­bő­vizűbb víz­esése). Délu­tán is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvá­ros­ban és a Bahnhof­strassén, a világ egyik lege­lő­ke­lőbb üzlet­ut­cáján. Késő délu­tán to­vább­uta­zás egy gyö­nyö­rű autó­úton, az Axen­strassén, majd Altdorf­ban a Tell Vilmos em­lékmű meg­te­kin­té­se. Szál­lás egy közép-svájci alpesi szál­lo­dá­ban, egy tipikus svájci falu­ban, 3000 méter magas hegy­óri­ások között (2 éj).

3. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, hajózás a Luganói-tavon, Locarno

Kirándulás az olasz Svájcba. Utazás a Szent Gott­hárd-hágó út­ján, vad­re­gé­nyes al­pesi tája­kon keresz­tül Ticino kan­tonba (több fotó­szünet út­köz­ben). Ticino jel­lem­zői a kris­tály­tiszta vizű alpe­si tavak, part­ja­ikon medi­ter­rán növény­zet­tel, és a han­gu­la­tos, ola­szos jelle­gű üdü­lő­váro­sok. Dél­előtt séta Luganó­ban, a Luganói-tó part­ján fekvő medi­ter­rán han­gu­latú város­ban. A közös prog­ram után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dők­nek le­he­tő­ség részt venni egy séta­ha­jó­záson az elbű­völő Luganói-tavon. A hajóról – mind svájci, mind olasz fel­ség­terü­letről – meg­cso­dál­hat­juk a part mentén hir­telen kie­mel­kedő hegy­vo­nu­la­to­kat, a tópar­ti ódon han­gu­latú tele­pü­lé­seket és a dús, szín­pom­pás vege­tációt.
Délután is­mer­ke­dés az olasz Svájc másik híres váro­sával, a Maggiore-tó part­ján fekvő Locarnó­val. A város­köz­pont felett emel­kedik a Madonna del Sasso kolos­tor, ahon­nan gyönyö­rű kilá­tás nyílik a város­ra, a tóra és a kör­nyező hegyek­re (sikló vezet fel a kolos­torhoz).

4. nap: Luzern, Jungfrau, Trümmelbach gleccser­víz­esések

Kora délelőtt séta az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci város­ban, Luzern­ben. A város jel­ké­pe­inek, a Kapell­brücké­nek (közép­kori fedett fa­híd) és az Orosz­lános em­lék­műnek a meg­te­kin­té­se. To­vább­uta­zás Inter­laken érin­té­sével a Berni-Alpok (a Jungfrau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauterbrunneni-völgy­be, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­ke­rekű vasút­tal egy kilá­tó­pont elé­ré­sére. A pano­rá­ma egy élet­re szóló él­mény. Délután a Trümmelbach gleccser­víz­e­sések meg­te­kin­té­se (10 víz­esés egy hegy bel­se­jében), majd uta­zás tipi­kus alpesi tája­kon keresz­tül Svájc nyu­gati részébe, a fran­cia Svájc­ba. Szállás Aigle kör­nyé­kén, egy gyö­nyö­rű fek­vésű alpesi szál­lo­dá­ban (3 éj).

5. nap: Lausanne, Genf

Is­mer­ke­dés a francia Svájc 2 nagy­vá­ro­sával, Lausanne-nal és Genf­fel. Mind­két város Nyugat-Európa leg­na­gyobb tava, a csodá­latos fek­vésű Genfi-tó part­ján talál­ható. Elő­ször Lausanne-ba uta­zunk. Ebben a város­ban van a Nem­zet­közi Olim­piai Bizott­ság köz­pontja. Séta az óvá­ros­ban, Svájc talán leg­ran­gosabb mű­emlé­ké­nek, a Notre Dame kated­rá­lisnak a meg­te­kin­té­se. Lehe­tőség az Olim­piai Múze­um meg­láto­ga­tá­sára, mely néhány évvel eze­lőtt meg­kapta „Az év európai múze­uma” kitün­tetést.
To­vább­uta­zás Genfbe. Több világ­szer­vezet szék­helye van ebben a patinás han­gu­latú város­ban (ENSZ, Nem­zet­közi Vörös­ke­reszt stb.). Vá­ros­né­zés (Diplo­ma­ta­negyed, Nem­ze­tek Palo­tája, St. Pierre Kated­rális, Refor­má­ció Emlék­műve stb.), majd a Genfi-tó északi part­ja men­tén vissza­uta­zás a szál­lodába. Pára­mentes időben az autó­pá­lyáról nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mont Blancra.

6. nap: Zermatt, Matterhorn

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: kirándulás Wallis kan­tonba. Uta­zás a Rhone folyó közel 4000 méte­res hegy­lán­cok­kal hatá­rolt völgyé­ben, Martigny és Sion váro­sok érin­té­sével a Matter-völgy­be. Csodá­latos tája­kon keresz­tül érke­zünk Täsch-be. Innen le­he­tő­ség fogas­ke­rekű vasút­tal tovább­utazni Zermattba. Ez a kis­város, mely a Matterhorn lába­inál fek­szik 1600 méteres magas­ságban, az Alpok egyik lege­le­gán­sabb üdü­lő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, le­he­tő­ség könnyű túrá­zásra, vagy pedig fogas­ke­rekű vasút­tal a Gornergrat szik­la­ge­rin­cének eléré­sére (3100 méter). Léleg­zet­elál­lító pano­ráma nyílik innen a „havasok aré­ná­jára”, a gleccserek soka­sá­gára. Tucat­nyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok máso­dik leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze a Monte Rosa csoport­ban (4634 m) és a világ­hírű piramis for­májú hegy­csúcs, a Matterhorn (4478 m).
A fakul­tatív prog­ram ára: 5.500 Ft (garantált in­du­lás).
Figyelem: A fogaskerekű vasúttal utazóknak a vonat­jegy a helyszínen fizetendő.

7. nap: Chillon vízivára, Bern, Liechtenstein

Délelőtt Svájc egyik legér­de­ke­sebb törté­nel­mi emlé­két, Chillon vízi­várát nézzük meg. To­vább­uta­zás Bernbe, Svájc fővá­ro­sába. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tar­tozó óvá­ros az Aare folyó hajtű­ka­nyar­jában fek­szik. Séta a leg­je­len­tő­sebb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (medve­park, város­háza, pano­ráma­pontok, parla­ment, óra­torony stb.), majd indu­lás haza­felé. A késő délu­táni órákban is­mer­ke­dés Vaduz­zal, a miniállam, Liechtenstein fővá­rosával, majd átkelés Auszt­riába, utazás Vorarlbergen át a tiroli szál­lodába (1 éj).

8. nap: Rattenberg

Délelőtt séta egy középkori hangulatú tiroli kis­vá­rosban, az Inn part­ján fekvő Rattenberg­ben (gyö­nyö­rű­szép plé­bá­nia­temp­lom), majd haza­utazás a Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Figyelem: az 5. és a 6. nap programja az időjárástól függően felcserélődhet.


A szállásról:

1-1 éjszaka tranzitszállás Nyugat-Ausztriában, 5 éjszaka Svájcban, gyönyörű fekvésű szál­lo­dák­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Aigle kör­nyé­kén (4., 5. és 6. éjszaka):
Belső úszómedencés, emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­da.

Kivéve a június 18., július 5., július 9., augusztus 6. és augusztus 20. indulású csoportokat, melyek egy normál 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban lesznek elhelyezve.

Nincs éjszakai buszozás.


Az ellátásról:

Reggeli / fakultatív félpanzió.

A reggeli a közép-svájci szál­lo­dá­ban (2 éj) bő­ví­tett kontinentális, a többi helyen pedig büfé. A vacsorák háromfogásosak.


A június 18., július 5., július 9., augusztus 6. és augusztus 20. indulású csoportok kivételével az Aigle kör­nyé­ki szál­lo­dá­ban büfévacsorát kapnak a fél­pan­ziós felárat befizető utasaink.

 

 


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Nagy svájci körutazás

Nagy svájci körutazás

Ausztria, Innsbruck

Útazonosító: 1639

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Nagy svájci körutazás

Nagy svájci körutazás

Ausztria, Innsbruck

Útazonosító: 1639

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!