Nagy Benelux körutazás

Személyes ügyintézés szünetel

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Nagy Benelux körutazás utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

A Benelux államok kifejezés egy nyugat-európai államcsoportot jelöl. Belgium, Hollandia és Luxemburg (Be-Ne-Lux) nevének rövidítéséből alakult ki. Rengeteg látnivalóval várja még Németország is.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 7.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 8.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló


Program:

1. nap:

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor in­dul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­országban (1 éj).

2. nap: Luxemburg

Utazás Luxemburgba, is­mer­ke­dés a nagyhercegség szép fekvésű fővárosával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fekvése miatt észak Gib­ral­tár­já­nak is szok­tak ne­vez­ni. Ezután az Ardenne­ken ke­resz­tül to­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (4 éj).

3. nap: Brüsszel, Atomium, Waterloo

Brüsszelben látogatás a város egyik jelképévé vált épít­mé­nyé­hez, az Atomi­umhoz. Ezt a kü­lön­le­ges alko­tást az 1958-as világ­kiál­lítás­ra ter­vez­ték, és a vas­mo­le­kula kris­tály­rá­csát áb­ráz­olja 165 milli­árd­szoros nagyí­tás­ban (102 méter magas). Ezu­tán az egye­sült Euró­pa fővá­rosá­ban az óváros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se követ­kezik (Fő tér a város­házá­val, Manneken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház stb.). A nap második felében fel­keres­sük a Brüsszel mel­lett lezaj­lott waterlooi csata em­lék­helyeit: Orosz­lán-domb, pano­ráma­kör­kép, emlék­kiál­lítás. (Akit Waterloo nem érdekel, annak ez idő alatt Brüsszel­ben szabad program.)

4. nap: Bruges, Gent

Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyek­hez hasonló gyö­nyö­rű váro­so­kat nagyon keveset lehet látni a vilá­gon. Mindkét város­ban közös séta a leg­fon­tosabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy min­den­ki fel­fedez­hesse a közép­korból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben le­he­tő­ség nyílik részt­venni a város­néző csónak­túrán.

5. nap: Antwerpen, Middelburg, Delta-Expo

Is­mer­ke­dés Antwerpennel (gyönyörű kated­rális és főtér, hús­csarnok, Schelde-part, vár stb.). A késő dél­előtti órák­tól sza­bad­idő Antwerpen­ben, illetve le­he­tő­ség részt­venni az alábbi kirán­dulá­son:
Fakul­tatív prog­ram: Kirándulás Hollandia Zeeland tarto­má­nyába, a szigetek és a vizek or­szá­gába. A tar­tomány terü­letének nagy része a ten­ger szintje alatt fek­szik és hatal­mas gát­rend­szerek védik a ten­ger­től. Séta Middelburg­ban, a tar­tomány szék­helyén, majd a Delta-Expo meg­te­kin­té­se, mely bemu­tatja, hogyan győz­te le Hollan­dia népe az Északi-ten­gert. Az expo terü­letén egy fe­lejt­he­tet­len séta zárja a prog­ramot az Oosterschelde-dammon, a világ leg­na­gyobb ten­geri gátján.
A fakul­tatív prog­ram ára: 5.700 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Rotterdam, Delft, Hága

Utazás Európa egyik leg­kor­szerűbb városán, Rot­ter­da­mon keresz­tül, ahol meg­cso­dál­hat­juk a város jelleg­zetes modern épü­leteit (ég­be­szökő to­rony­házak, egye­dül­álló­an ere­deti kocka­házak, Euro­mast torony). Láto­gatás egy tipikus holland kis­vá­rosban, Delft­ben, mely világ­hírét az itt előál­lított porce­lánnak köszön­heti. Séta a han­gu­la­tos törté­nel­mi bel­város­ban, sza­bad­idő. Hága, a holland par­lament szék­helye a kö­vet­kező állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, le­he­tő­ség a Gemeente Múzeum, illetve a Madu­rodam (a világ első minivárosa) meg­te­kin­té­sé­re. Szállás egy közép-hollan­diai szál­lo­dá­ban (2 éj).

7. nap: Amszterdam, Volendam

Utazás Amszterdamba, Hollandia sajá­tos han­gu­latú fő­váro­sába. Séta­hajó­zás a csator­nákon, autó­bu­szos vá­ros­né­zés, egy gyé­mánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad prog­ram. Lehe­tőség Amszterdam            

egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­múzeum, Madame Tusseaud Panop­tikum, Piros­lámpás negyed stb.). A dél­utáni órák­ban utazás tipi­kus holland tájon át Volendam­ba, a nép­vise­letéről és a halá­szairól híres kis­városba. Séta a han­gu­la­tos kikö­tőben és kör­nyé­kén.

8. nap: Het Loo kastély / virág­park (tavasszal)

Látogatás az Apeldoorn város szélén talál­ható Het Loo kas­télyban. Végig­sétá­lunk a hol­land barokk mes­ter­mű­vé­nek számí­tó egy­kori kirá­lyi palota pom­pás termein. A terme­ket díszí­tő búto­rokat, dísz­tár­gya­kat, fest­mé­nyeket ere­deti 17. századi kör­nye­ze­tük­ben csodál­hatjuk meg. A kas­tély bejá­rása után érde­mes időt szen­telni a gyö­nyö­rű kas­tély­parknak is.
Indu­lás haza­felé a kora délu­táni órák­ban, szállás Német­or­szág­ban (1 éj).
Figyelem: Az ápri­lisi és a májusi csopor­tok esetében a Het Loo kas­tély helyett a Keukenhof virág­parkba láto­gatunk, amely Hollandia egyik leg­na­gyobb tu­ris­ta­attrak­ció­ja.

9. nap: Passau

Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Útközben a három folyó (Duna, Inn és Ilz) talál­kozá­sánál fekvő bajor várossal, Passau­val ismer­kedünk (óváros, Szent István dóm, Residenz­platz stb.). Itteni magyar vonat­ko­zású emlék­ként említ­hetjük a Niedernburg kolostor temp­lomát, ahol Szent Ist­ván kirá­lyunk fele­sége, Gizella nyug­szik. Érkezés Buda­pestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órák­ban.

* A máj. 11-i csoportnál a szállo­dákat for­dított sor­rend­ben tud­tuk fog­lalni, ezért a progra­mo­kat is eltérő sor­rend­ben bonyo­lítjuk le az aláb­biak szerint:

1. nap: utazás
2. nap: Keukenhof virágpark
3. nap: Amszterdam, Volendam
4. nap: Delft, Hága, Rotterdam
5. nap: Brüsszel, Atomium, Waterloo
6. nap: Bruges, Gent
7. nap: Antwerpen, Middelburg, Delta-Expo
8. nap: Luxemburg
9. nap: Passau, hazautazás

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben.


A szállásról:

Egy-egy éjszaka tranzitszállás Németországban emelt szintű 3 csillagos szállodában, két éjszaka Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában, négy éjszaka Belgiumban az alábbiak szerint:

Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

„A” jelű csoportok: egy antwerpeni 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. Figyelem: az „A” jelű csoportoknál egy autóút melletti szállodát használunk (jópár magyar utazási irodához hasonlóan). Ez a ki­rán­du­lá­sok­hoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportjainknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

„B” jelű csoportok: Brüsszel kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

„C” jelű csoportok: Antwerpenben egy, a vá­ros­köz­pont­tól távolabb lévő, viszonylag csen­des fekvésű, színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (Hotel Novotel).


Az ellátásról:

Büféreggeli /fakultatív félpanzió.


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Nagy Benelux körutazás

Nagy Benelux körutazás

Luxemburg, Luxemburg

Útazonosító: 1632

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Nagy Benelux körutazás

Nagy Benelux körutazás

Luxemburg, Luxemburg

Útazonosító: 1632

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!