Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Karintia Ausztriának a legdélibb tartománya. Teljes egészében az Alpok területén található, az Alpok főgerincétől délre. Minden oldalról magas hegyek határolják. A földrajzi helyzetének köszönhetően itt sokkal többet süt a nap, mint az ország más részein. Az osztrák tartományok közül Karintia az egyik leggazdagabb turisztikai attrakciókban. Az utazás során látunk majd kristálytiszta vizű alpesi tavakat, vadromantikus alpesi völgyeket és hegycsúcsokat, valamint szebbnél szebb történelmi kisvárosokat.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 7.00
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Veszprém - 7.40
OMV benzinkút a 82-es útnál (Tesco-val szemben)
Körmend - 9.10
OMV benzinkút a körforgalomnál
Rábafüzes - 9.50
határállomás

 


Program:

1. nap: Klagenfurt, Wörthi-tó, Pyramidenkogel, Maria Wörth

Elutazás Budapestről, a Déli pálya­ud­var­tól reggel 6 órakor. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Veszprém – Körmend – Rába­füzes – Graz – Klagenfurt út­vo­na­lon. Séta Karintia tarto­mányi szék­helyén, Klagenfurtban (Fő tér a város­házával és a sár­kányos szoborral, Szt. Egyed plé­bá­nia­temp­lom, tarto­mányi szék­ház a gyö­nyörű cí­mer­terem­mel stb.). Klagenfurt már többször kapott Európa Nostra-díjat óváro­sának minta­szerű felújít­ásáért.
Délután ba­ran­go­lás Ausztria legnép­szerűbb alpesi tava, a Wörthi-tó kör­nyé­kén. Először a tó fölötti hegyen emel­kedő Pyramidenkogel nevű kilá­tóto­ronyhoz utazunk. A 2013-ban teljesen újjáépí­tett kilá­tóból lenyű­göző kör­pano­ráma nyílik a Karintiai-tó­vi­dék­re, Klagenfurt­ra és a kör­nyező hegy­lán­cokra. Ezt köve­tően pihenő Maria Wörth-ben. A tó néva­dó telepü­lése egy kis fél­szigeten talál­ható, ne­ve­zetes­sé­ge a tó szinte minden pont­járól lát­ható késő góti­kus plé­bá­nia­templom, mely a fél­sziget legma­ga­sabb pont­ján áll.
Szállás Közép-Karintiában, egy han­gu­la­tos kis­te­le­pü­lé­sen (5 éj).

2. nap: Ossiachi-tó, St. Veit, Gurk, Strassburg, Friesach

Utazás Karintia harmadik leg­na­gyobb tava, az Ossiachi-tó mentén St. Veit irányá­ba. Közben pihenő Ossiach-ban, a tó­par­ton álló apát­sági temp­lom meg­te­kin­té­se. St. Veit volt Karintia fővá­rosa az 1500-as éve­kig, a város­ban ma is sok épület emlé­keztet a gaz­dag múlt­ra. A közös séta után sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Karintia egyik leg­ér­té­ke­sebb műem­léké­hez, a Gurki-dómhoz (gótikus fres­kók, nagy­szerű román kori altemp­lom). Gurk város­ka egy békés, a főút­vona­lak­tól távol eső folyó­völgy­ben talál­ható, valaha Karintia püspöki szék­helye volt.
Útban Friesach felé fotó­szünet Strassburg várá­nál, a gurki püspö­kök egy­kori rezi­denci­ájá­nál. Délután vá­ros­né­zés Friesach-ban. A gyö­nyörű fekvé­sű város tele van jól karban­tartott közép­kori épü­letek­kel, és lakói büszkén vallj­ák, hogy Friesach Auszt­ria várakban leg­gaz­da­gabb városa. Nem véletlen, hogy Ausztriában itt ren­dezik a leg­nép­sze­rűbb közép­kori já­té­ko­kat.

3. nap: Malta-völgy, Gmünd, Millstatti-tó

Délelőtt kirándulás a Malta-völgybe, Ausztria egyik leg­szebb alpesi völ­gyébe (szinte minden kanyar után újabb víz­esést pillant­ha­tunk meg – fotó­szüne­tek). Az út végén talál­ható a 200 méter magas Kölnbrein duz­zasz­tógát, a modern tech­nika csodája. A gát mögött a mes­ter­sé­ges tó tenger­szint feletti magas­sága közel 2000 méter, körü­lötte pedig 3000 méteres csúcsok­ban gyö­nyör­köd­hetünk. Lehe­tőség sétára a gáton, illetve a láto­gatói köz­pont­ban lévő kiállítás meg­te­kin­té­sé­re.
Délután séta Karintia egyik gyöngy­sze­mében, a nagy hegyek között fekvő Gmünd város­kában (gyönyörű főtér, közép­kori vár kilá­tóto­ronnyal stb.). Lehetőség a Porsche Múze­um meglá­toga­tásá­ra is. A nap hátra­lévő részében Karintia második leg­na­gyobb tavához, a vad­re­gé­nyes Millstatti-tóhoz utazunk. Séta Mill­statt­ban, a híres bencés kolostor meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő, illetve le­he­tő­ség hajókirándulásra.

4. nap: Spittal, Ragga-szurdok, Heiligenblut, Weissensee (Fehér-tó)

Délelőtt rövid séta Spittal városában, melynek leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a Porcia-kastély reneszánsz        

udvara. Ezután utazás a Ragga-szurdokhoz, az Alpok egyik leg­lát­ványo­sabb szik­la­szur­do­kához (víz­esések soro­zata, szinte függő­leges szikla­falak, 200 méter szint­különbség). A szurdok bejá­rása az időseb­bek számára fárasz­tó lehet annak elle­nére, hogy az ide­gen­veze­tő közel két­szer annyi időt ad majd, mint amennyi nor­mál tempó­ban szük­séges. Ezért akik nem akarnak a szur­dok­hoz menni, azok marad­hat­nak Spittal­ban, és majd értük megy az autóbusz. Spittal­ban le­he­tő­ségük lesz a Porcia-kas­télyban be­ren­de­zett gazdag nép­rajzi múzeum meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután to­vább­uta­zás a Möll folyó alpesi völ­gyében Heiligenblutba, Ausztria egyik leg­szebb alpesi falu­jába, mely a 3800 méteres Grossglockner lábainál talál­ható. Séta a faluban, láto­gatás a mese­szép fek­vésű gótikus plé­bá­nia­temp­lomban (híres szárnyas­oltár).
A követ­kező megál­lónk a Weissensee (Fehér-tó). Ez az idil­likus szép­ségű fjord­szerű alpesi tó 930 méter magasan fek­szik, és arról híres, hogy a vize olyan tiszta, hogy még az Alpok­ban is alig van párja. Rövid séta a tó partján, majd a Dráva völ­gyén keresz­tül vissza­uta­zás a szállodába.

5. nap: Minimundus, Maria Saal, Hochosterwitz vára

Pihenés az Alpokban, le­he­tő­ség sétákra, könnyű túrá­zásra, kerék­páro­zásra a szál­loda kör­nyé­kén.
Fakul­tatív program: Utazás Klagenfurt irányába, a Minimundus meg­te­kin­té­se. A Minimundus egy nagyon han­gu­la­tos park, ahol a világ leg­híre­sebb épít­ménye­inek makett­jei látha­tóak (1:25 kicsinyí­tés­ben). A láto­gató itt egy helyen tanul­mányoz­hatja a párizsi Eiffel-tornyot, a Sydney-i Opera­házat, a római Szent Péter-szé­kes­egy­házat, a buda­pesti Halász­bástyát és Mátyás-temp­lomot, az indiai Taj Mahalt és még közel 150 híres épü­letet és mű­emléket.
Ezt köve­tően a közeli Maria Saal nagy­szerű zarán­dok­temp­lomát nézzük meg, majd a kora dél­utáni órákban láto­gatás Hochosterwitz várá­ban, melyet a pros­pektu­sokon Ausztria álom­váraként em­leget­nek. Külön­leges­sége, hogy egy 160 méter magas szik­lacsúcs­ra építet­ték, melyhez egy 620 méter hosszú, falak­kal szegé­lyezett, a hegyre teke­redő út vezet 14 kapun át. (Időseb­bek liften is feljut­hat­nak a várba.)
A fakultatív program ára: 4.900 Ft + belépődíjak (ga­rantált indulás).

6. nap: Villach, Villachi-Alpok

Délelőtt séta Karintia második leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, a nagy he­gyekkel körül­vett Villach­ban (Dráva-sétány, szép főtér, góti­kus plé­bá­nia­temp­lom stb.).
Villach mellett emel­kedik a Villachi-Alpok tömb­je, melyre a város­ból nagy­szerű pano­ráma­út vezet szá­mo­zott parko­lókkal és pano­ráma­pon­tokkal. A karin­tiai utazás méltó le­zárá­sát jelenti ez az alpesi út, hiszen a külön­böző kilá­tópon­tokról a tarto­mány és a karintiai tavak léleg­zetel­állító pano­rámája tárul elénk.
Haza­indulás a kora délutáni órákban. Érkezés Budapestre az esti órákban a Körmend – Veszprém – Székes­fehérvár út­vo­na­lon.

Figyelem: A napok sorrendje az időjárás és a mú­zeu­mok nyitva tartásának függvényében fel­cse­ré­lőd­het.


A szállásról:

5 éjszaka egy han­gu­la­tos, 3 csil­la­gos alpesi szál­lo­dá­ban. A szálloda egy szép fekvésű faluban található, ahonnan nagyszerű pano­ráma nyílik a környező alpesi tájra. A szálloda wellness-részlege (szauna, gőzkabin, infrakabin, fittness terem) a vendégek részére ingyenes.


Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdő­szo­bás, Tv-vel és telefonnal felszerelt szobákban


Az ellátásról:

Büféreggeli /fakultatív félpanzió (5 háromfogásos vacsora salátabüfével).


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig

Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig

Ausztria, Karintia (Kärnten), Klagenfurt

Útazonosító: 1611

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig

Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig

Ausztria, Karintia (Kärnten), Klagenfurt

Útazonosító: 1611

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!