Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II.

2020.06.02-tól irodánk a megszokott nyitvatartással várja utasainkat!
Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II. utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Szentpétervár, Észak-Európa legnagyobb városa, a nagyhatalmú orosz cárok egykori székhelye egyedülálló műemlékekkel rendelkezik. A Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs a világ egyik leggazdagabb múzeuma, de kiemelkedő látványosságnak számít például a Péter-Pál-erőd, az Izsák-székesegyház, a nemrég gyönyörűen felújított „Véren Megváltó” temploma vagy a híres sugárút, a Nyevszkij proszpekt. A város monumentális méretű palotáinak látványa a legjobban a csatornákon közlekedő sétahajókról élvezhető. Sok turista számára a legnagyobb élményt a város környéki cári kastélyok megtekintése jelenti, hisz fényűzésben még az abszolutizmus korának francia királyai sem versenyezhettek az orosz cárokkal.
Igaz, hogy 1991-ben a város nevét Leningrádról visszaváltoztatták Szentpétervárra, de azért a helyiek jó része továbbra is elégedetten nyugtázza, hogy a város különböző részein még állnak a Lenin szobrok.

Az utazásról:

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri átszállással Szentpétervárig és vissza, Oroszországban légkondicionált autóbusszal.


Program:

1. nap: Szentpétervár

Elutazás Ferihegyről egyszeri átszállással Szent­pé­ter­vár­ra. Az előzetes menet­rend szerint ér­kezés a dél­utáni órák­ban.
Az autó­bu­szos vá­ros­né­zés során ezen a napon első­sorban a bel­város nyugati ré­szé­vel is­mer­ke­dünk (Marijinszkij-színház, Bronz­lovas szobra, Sze­nátus pa­lo­tája, Admi­ralitás, Vaszilij-sziget, Men­sikov-palota, Aka­démia, Sztrel­ka a Rosztrum-osz­lo­pok­kal és a Tőzs­de­pa­lo­tával stb.). Szállás Szent­pé­ter­váron (5 éj).

2. nap: Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlat­vezetés keretében nézzük meg az Er­mi­tázs leg­fon­to­sabb kin­cseit. Meg­te­kint­jük a Téli Palota fény­ű­ző rep­re­zen­ta­tív termeit és a „Nyugat mű­vé­sze­te” gyűj­te­ményt, mely ma­gában fog­lalja pél­dául az itáliai re­ne­szánsz festők és a fran­cia imp­resszi­onis­ták al­ko­tás­ait is. Ez­után 1-2 órás szabad prog­ram kö­vet­kezik az Er­mi­tázs­ban (ide­gen­ve­ze­tőnk út­mu­ta­tásai alapján), majd uta­saink vá­laszt­hatnak: vagy egyé­nileg ba­ran­gol­nak tovább az Ermi­tázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétát tesznek a város fő­utcáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten. A séta közben le­he­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazi­likára em­lé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a meseszép „Véren megváltó” temploma meg­láto­gatá­sára is.
Fakultatív program: Orosz folklór est
A fakultatív program ára: 11.200 Ft (garantált indulás).

3. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Délelőtt Puskin városában, a Carszkoje Szelo bir­to­kon található Katalin-kastélyt és gyö­nyö­rű park­ját néz­zük meg. A palota homlokzata 300 méter hosszú, a pa­za­rul be­ren­dezett ter­mek közül a Bo­ros­tyán­szoba a leg­hí­resebb, az oroszok a világ 8. csodájának tartják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cis­ta stílusú kastélyába láto­gatunk. Ez az épü­let jóval kisebb a Katalin-kastély­nál, de a be­ren­de­zése legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fe­le­sége akkoriban beutazták fél Európát, és ren­ge­teg mű­kincset vásároltak a kas­tély dí­szí­tésére.
Ezt követően vissza­utazunk Szent­pé­ter­vár­ra, ahol egy sé­ta­hajó­záson veszünk részt a várost át­szelő csa­tor­nákon és a Néva folyón.

4. nap: Szentpétervár

Folytatjuk az első napon megkezdett autó­bu­szos vá­ros­né­zést, ezúttal főleg a belváros keleti ré­szé­vel is­mer­ke­dünk (Szmolnij-komp­lexum, Tauriszi palota, Cirkusz, Nyári kert, Mars-mező, Nagy Mecset stb.).        

Ké­sőbb látogatást te­szünk Szent­pé­ter­vár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (bel­se­jében gyö­nyö­rű mozaikok, freskók, már­vá­nyok, szob­rok, ara­nyo­zások és ér­de­kes kiállítások). A vá­ros­né­zés során megtekintjük a Péter-Pál-erődöt is. A Néva egy szigetét szinte teljesen el­fog­la­ló épít­mény­ben jópár nevezetesség talál­ható, me­lyek kö­zül ki­emel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban vannak a Szent­pé­ter­váron ural­ko­dó orosz cárok síremlékei (Nagy Pétertől egészen az utol­só cárig, az 1918-ban kivégzett II. Miklósig).

Délután le­he­tő­ség sétára, vásárlásra a Nyevszkij prosz­pekten. Aki inkább még további ne­ve­zetes­sé­gek meg­is­meré­sének szentelné az időt, ide­gen­ve­ze­tőnk kí­sé­re­té­ben megtekintheti az Alexan­der Nyevsz­kij-kolostort. A mellette lévő Tyihvin-te­me­tőt a mű­vé­szek nek­ro­po­li­szá­nak is neve­zik, olyan neves művészek síremlékei találhatók itt, mint pél­dá­ul Dosztojevszkij, Muszorgsz­kij, Csajkovsz­kij vagy Rimsz­kij-Korszakov. Ezután sza­bad­idő, le­he­tő­ség a város leg­régibb, és leg­na­gyobb áru­házának, a Gosztyinij Dvornak a fel­keresésére (óriási árubőség).

5. nap: Novgorod

Egész napos kirándulás Oroszország leg­ő­sibb vá­ro­sába, a több mint 1150 éves Nov­go­rod­ba (közel 3 órás bu­szozás). Az utazás során ízelítőt kapunk a vi­dé­ki Orosz­or­szág­ból is, mely a csil­logó Szent­pé­tervár után az or­szág egy má­sik arcát mu­tat­ja.
A mindössze 300 évvel ezelőtt ala­pított Szent­pé­ter­vár­hoz képest Nov­gorodban jóval ré­geb­bi mű­em­lé­kek­kel is­mer­ked­hetünk meg. A vá­ros­né­zés során megnézzük a Kreml épü­let­együt­tesét a középkori Szent Szófia-szé­kes­egy­házzal, a Jaroslav-udvart (a város ősi piacterét), a templomok negyedét (több mint 40 ortodox templom van még ma is Nov­go­rodban), a Szent György-ko­los­tort és a szabad­téri nép­rajzi múze­umot, a skan­zent. Ez utób­bi­ban a kör­nyező falvakból származó ősi fa­temp­lo­mok és faházak találhatóak – idil­li­kus kör­nye­zetben.

6. nap: Petrodvorec

Az utazás méltó befejezése a Finn-öböl partján fek­vő Pet­rodvorec meg­te­kin­té­se. Az orosz Versailles-nak is nevezett palo­ta­együt­tes­hez tartozó káp­rá­za­tos park­ban található a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leg­lát­vá­nyo­sabb szö­kő­kút­rend­szere. A Nagy Palota meg­te­kin­té­se és a park beba­ran­go­lása után transz­fer a közeli repülő­térre. Haza­utazás egy­sze­ri át­szál­lással. Az előzetes menetrend szerint ér­ke­zés Bu­da­pestre a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyit­va tar­tá­sá­nak függvényében felcserélődhet.


A szállásról:

5 éjszaka jó 3 csillagos, városközponthoz közeli szállodában


Az elhelyezésről:

Kétágyas, fürdőszobás szobákban.


Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II.

Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II.

Oroszország, Kamcsatka, Szentpétervár

Útazonosító: 3191

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II.

Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II.

Oroszország, Kamcsatka, Szentpétervár

Útazonosító: 3191

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!