Barangolás a Székely magyarok földjén

Tájékoztató a szigorításokkal kapcsolatban

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Barangolás a Székely magyarok földjén utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Székelyföld egy 2-3 magyar megyényi terület Erdély keleti részén, a Kárpátok lábainál, a magyar határtól többszáz km-re, ahol a lakosság több mint 90%-a még mindig magyarnak vallja magát. Tartsanak velünk egy csodálatos, fel­emelő utazásra a székelyek közé, ismerkedjenek meg Székelyföld váro­saival, falvaival, természeti csodá­ival, gyönyörű tájaival, mű­kincseivel, ma­gyar vonatkozású történelmi emlé­ke­ivel. Az út meghatározó élményét jelentik majd a székely magyarokkal való találkozások, akiknek vendég­sze­retete, közvet­len­sége, termé­szetes­sége, jólelkűsége, segítőkészsége és büszkén vállalt magyarságtudata egy már-már elfeledett világba viszi vissza a látogatókat.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.45
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Szolnok - 7.20
ENI benzinkút - Tószegi út 18/A.

 


Program:

1. nap: Csíkszereda

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Szolnok – Ártánd – Nagyvárad – Torda – Ma­ros­vásár­hely út­vo­na­lon Szé­kely­földre. Szállás Hargita megye szék­helyén, Csík­sze­redán (3 éj).

2. nap: Madéfalva, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Ditró, Gyilkos-tó, Békás-szoros

Ezen a napon a Gyergyói-meden­cé­vel és kör­nyé­ké­vel ismer­kedünk. Odaútban fotó­szünet a madé­falvi ve­sze­de­lem em­lék­mű­vénél.
Gyer­gyó­szent­mik­ló­son séta a han­gu­la­tos vá­ros­köz­pont­ban, majd láto­gatás a gyö­nyö­rű barokk ör­mény erőd­temp­lom­ban. Ezt köve­tően Szár­hegy faluban a Lázár-vár­kas­télyt nézzük meg. Figyelem: a kata­lógus janu­ár végi zárá­sakor a kas­tély át­mene­tileg zárva tart, így belül­ről nem láto­gat­ható. Sorsáról az örö­kö­sök később dön­tenek. Amennyi­ben a kastély meg­te­kin­té­se esetleg nem lehet­séges, akkor ter­mé­sze­te­sen alter­natív prog­ramot aján­lunk helyet­te.
A szom­szé­dos Gyergyóditró falu­ban a neo­góti­kus plé­bá­nia­temp­lom nem­csak szép­ségé­vel, hanem mére­teivel is el­bűvö­li a turis­tákat. Tor­nyai maga­sabbak, mint a Párizsi Notre Dame-éi.
A dél­utáni órákban a Keleti-Kár­pá­tok két ter­mé­szeti csodá­jához láto­gatunk. Elő­ször sétá­lunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kár­pátok ke­leti lej­tőin leeresz­ke­dünk a Békás-szo­ros­ba. A Békás-patak szur­do­ká­nak nincs pár­ja az egész Kár­pá­tok­ban, drá­mai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte füg­gőle­ges szik­la­falak jó egy km-en keresztül.

3. nap: Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy, Zágon, Alsócsernáton, Kézdivásárhely

Egész napos kirándulás Székelyföld déli ré­szé­be. Az el­ső prog­ramunk egy párat­lan ter­mé­szeti rit­kaság, a Szent Anna-tó (Európa egyet­len nagy­mére­tű vul­káni krá­ter­tava).
A késő dél­előtti órák­ban Sep­si­szent­györggyel, Ko­vás­zna megye szék­he­lyé­vel is­mer­ke­dünk, mely a leg­na­gyobb magyar több­ségű város Szé­kely­föl­dön. Délután elő­ször Mikes Kele­men szülő­fa­lu­jába, Zá­gonba uta­zunk, láto­gatás az egykori Mikes-kú­riá­ban beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. To­vább­uta­zás Al­só­cser­ná­ton faluba, ahol meg­néz­zük Szé­kely­föld leg­gaz­da­gabb nép­rajzi mú­zeu­mát. A Hasz­mann test­vérek által össze­gyűj­tött kiál­lítá­si anyag mennyi­sége és minő­sége még a so­kat látott uta­zókat is el­káp­ráz­tat­ja.
A napi prog­ra­mot a Kárpát-meden­ce leg­kele­tibb ma­gyar­lak­ta váro­sának, Kéz­di­vá­sár­hely­nek a meg­te­kin­té­sé­vel zárjuk. A gyö­nyö­rűen fel­újí­tott főtér és a kü­lön­le­ges város­szer­ke­zet (az ún. ud­var­te­rek) miatt sokan Szé­kely­föld leg­szebb váro­sának tart­ják Kéz­di­vá­sár­he­lyet, Gábor Áron városát.

4. nap: Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, „ezeréves” határ, gyimesi csángó lakoma, Máréfalva

Délelőtt Csíkszeredán megnézzük a Ma­ko­vecz Imre által ter­ve­zett gyö­nyö­rű­szép Mil­leni­umi temp­lo­mot, majd láto­gatás a Mikó-várban be­ren­de­zett Csíki Szé­kely Múze­umban.
Ezt köve­tően Csík­som­lyó­val és annak híres za­rán­dok­temp­lo­má­val ismer­ke­dünk (a kato­likus szé­ke­lyek val­lási köz­pont­ja).
A dél­utáni órá­kat a Kár­pá­tok­ban, a Gyimesek vidé­kén, a gyi­mesi csán­gók között tölt­jük. Gyi­mes­bük­kön láto­ga­tást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” ha­tár­nál, majd részt veszünk egy igazi csán­gó mu­lat­sá­gon és lakomán (csángó nép­dalok, tán­cok, nép­vi­se­let, éte­lek, ita­lok). Sok turista szá­má­ra ez a folk­lór prog­ram az erdé­lyi utazás leg­na­gyobb él­mé­nyét jelen­ti.
Késő dél­után utazás a Hargita lábai mentén Szé­kely­ud­var­hely­re. Út­köz­ben rövid séta a szé­kely­ka­pui­ról híres faluban, Máré­fal­ván. Szál­lás Szé­kely­ud­varhely központjában (3 éj).

5. nap: Székelyudvarhely, Parajd, Szováta, Korond, Farkaslaka, Szejkefürdő

Székelyudvarhely Erdély „legmagyarabb” városa, a la­kos­ság több mint 95%-a ma is ma­gyar­nak vall­ja magát. Kora dél­előtt egy sétát te­szünk a szé­pen kar­ban­tar­tott bel­város­ban. A város legú­jabb ne­ve­zetes­sé­ge az a szo­bor­park, mely a ma­gyar és a szé­kely tör­té­ne­lem nagy­jai­nak állít em­léket.
Ezután uta­zás Pa­rajd­ra, látogatás a só­bá­nyá­ban, majd séta a szo­vá­tai Medve-tó part­ján. Szováta Szé­kely­föld­nek a leg­nép­sze­rűbb nyári üdü­lő­helye, a für­dő­te­le­pen gyö­nyö­rű vil­lák sora­koz­nak, melyek jó része még a Monar­chia idő­sza­ká­ban épült. Vissza­út­ban Szé­kely­ud­var­hely­re szabad prog­ram a faze­kas­mű­vé­sze­té­ről híres Ko­rond köz­ség­ben (erdélyi nép­mű­vé­sze­ti tár­gyak kira­ko­dó­vá­sára).
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés egy tipi­kus szé­kely falu­val, Far­kas­la­ká­val. Tisz­tel­gés a nagy szé­kely-magyar író, Ta­má­si Áron sír­em­lé­ké­nél, majd a szülő­há­zá­ban be­ren­de­zett ér­de­kes em­lék­ki­állí­tást mutat­ják meg az író csa­lád­tag­jai.
A nap be­fe­je­zé­se­kép­pen ellá­to­ga­tunk Szej­ke­für­dőn a „leg­na­gyobb székely”, Orbán Balázs egészen kü­lön­le­ges, 12 kü­lön­bö­ző stí­lusú szé­kely­ka­pu­val dí­szí­tett sí­rem­lé­kéhez.

6. nap: Szászföld (Berethalom, Segesvár, Fehéregyháza), Székelykeresztúr, Agyagfalva, Székelyderzs, szalonnalakoma

Átruccanás Szászföldre. Berethalom város­ká­ban láto­ga­tás az im­po­záns gó­ti­kus erőd­temp­lom­ban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ezt kö­ve­tő­en a szin­tén a vi­lág­örök­séghez tar­tozó Se­ges­vár roman­ti­kus, kö­zép­kori óvá­ro­sá­val is­mer­ke­dünk, majd a szom­szé­dos Fe­hér­egy­há­zán meg­néz­zük a Petőfi mú­zeu­mot és em­lék­par­kot. Rövid pihenő a falu mel­let­ti Petőfi em­lék­mű­nél, nagy köl­tőnk halá­lának fel­té­te­le­zett hely­szí­nén.
Dél­után visszatérünk Székely­föld­re, és Szé­kely­ke­resz­tú­ron a Gyár­fás-kúri­ához láto­ga­tunk, ahol Pe­tőfi az utol­só es­té­jét töl­töt­te. A Petőfi em­lék­szo­ba meg­te­kin­té­se után Szé­kely­derzs­re uta­zunk, út­köz­ben rövid fotó­szü­net­re meg­ál­lunk Agyag­fal­ván, az 1848-as székely nem­zet­gyű­lés em­lék­mű­vénél. Szé­kely­der­zsen az UNESCO vi­lág­örök­séghez tar­tozó erőd­temp­lo­mot néz­zük meg. A temp­lom belső falán lát­ható a Szt. Lász­ló legen­da na­gyon ér­té­kes kö­zép­kori fres­kó­ja. A falu la­kos­sága ősi szokás szerint mind a mai napig a bás­tyák­ban tá­rol­ja a sza­lon­nát. A temp­lom­erőd meg­te­kin­té­se után a csoport részt vesz egy ún. sza­lon­na­la­ko­mán, ahol más helyi készí­té­sű éte­leket is meg­kós­tol­hat­nak (kolbász, juh­sajt, lek­vár, tojás, há­zi ke­nyér, zöldségek stb.).

7. nap: Marosvásárhely

Délelőtt vá­ros­né­zés Székelyföld leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Marosvásárhelyen, ahol az elmúlt évtizedek (különösen a Ceauşescu-kor­szak) el­ro­má­no­sí­tási poli­ti­kája követ­kez­té­ben mára vala­mivel 50% alá csök­kent a ma­gyar­ság rész­ará­nya. A város sok pom­pás épü­lete közül kie­mel­ke­dik a ma­gyaros-sze­cesszi­ós stí­lusban épült Kul­túr­pa­lota. Sokan Er­dély leg­szebb épü­leté­nek tart­ják. Lehe­tőség a gyö­nyö­rű belső ter­mek meg­te­kin­té­sé­re is. A vá­ros­né­zés másik fény­pont­ját a Teleki Téka meg­lá­toga­tása jelen­ti. A könyv­tár épü­leté­ben ka­pott helyet a Bolyai em­lék­szoba is, ugyanis Bolyai János, a leg­híre­sebb magyar mate­mati­kus itt tanult Maros­vá­sár­he­lyen.
A vá­ros­né­zés után búcsú Székelyföldtől, ha­za­uta­zás a Torda – Nagyvárad – Ártánd – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.


A szállásról:

6 éjszaka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban (3 éj­sza­ka Csíkszeredán és 3 éjszaka Szé­kely­ud­var­helyen).

 

Mindegyik szálloda rendelkezik egy kis well­ness-részleggel (szaunák, pezsgőfürdő), me­lyet a székelyudvarhelyi szál­lo­dá­ban ingyen hasz­nál­hat­nak a szálloda vendégei, a csík­sze­re­dai szál­lo­dá­ban egy kisebb összegű té­rí­tést kell fizetni.

 

Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

ké­nyel­mes, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban


Az ellátásról:

Büféreggeli + gyimesi csángó lakoma a 4. na­pon + szalonnalakoma a 6. napon Szé­kely­der­zsen / fakultatív vacsora a 4. és a 6. nap ki­vé­te­lé­vel.


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Barangolás a Székely magyarok földjén

Barangolás a Székely magyarok földjén

Románia, Erdély, Csíkszereda

Útazonosító: 1617

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Barangolás a Székely magyarok földjén

Barangolás a Székely magyarok földjén

Románia, Erdély, Csíkszereda

Útazonosító: 1617

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!