A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

A Fehérvár Travel legnépszerűbb programjai közé tartoznak a „Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I-II.” fantázianevű csillagtúrák. 1997 óta több mint 300 csoportot bonyolítottunk le sikeresen.
Bajorország déli része és Tirol Európa legszebb régiói közé tartoznak. Van errefelé számos rangos látnivaló, melyek az alap­prog­ram­ból kima­rad­tak idő­hiány miatt, ezeket szeret­nénk meg­mutatni uta­saink­nak egy újabb alpesi prog­ram kere­tében. Szállásunk az osztrák Alpok egyik mese­szép völ­gyé­ben lesz, egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.45
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.45
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 7.30
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló


Program:

1. nap: Burghausen, Altötting

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz út­vo­na­lon Burghausenbe, mely az osztrák-német határfolyó, a Salzach német (bajor) oldalán fek­szik. A városka nagy ne­ve­zetes­sé­ge a közép­kori vár, mely több mint 1 km-es hosszú­sá­gával Európa leg­hosszabb erő­dít­ménye. A maga ne­mében egye­dülál­lónak számító vár­komple­xum tor­nyokkal erősített fala­ival, lakó- és gaz­dasági épü­lete­ivel, várárokkal, fel­vonó­híddal a közép­kori várépí­tészet kima­gasló pél­dája.
Séta a vár­komp­lexum terü­letén, gyö­nyör­ködés a pano­rámá­ban, majd to­vább­uta­zás a közeli Altötting­be. A leg­je­len­tő­sebb német zarán­dok­hely világ­hírét egy XV. századi csodának köszön­heti. Séta a szép kis­város­ban, láto­gatás a csoda hely­színén, az Isteni Kegyelem kápol­nájában.
A kora esti órák­ban érkezünk meg a tiroli szál­lodába, amely az oszt­rák Alpok egyik leg­szebb völgyé­ben, a Zillertal­ban található, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (5 éj).

2. nap: Mayrhofen, Hintertux (nyári sípályák), Kitzbühel

Barangolás a Ziller-völgyben. Délelőtt a völgy fő tele­pülé­sével, Mayrhofen­nel ismer­kedünk, melyet ha­tal­mas hegyek vesz­nek körül. Séta a bájos kis­vá­ros­ban, közben az Európa-házban meg­nézzük a Ziller­tali-Al­pok geo­plasz­tikáját (makett­jét). A Ziller­tali-Al­pok leg­magasabb csúcsai 3500 méter körü­liek.
Mayrhofenből egy vad­re­gé­nyes völ­gyön keresz­tül érjük el Hintertux szál­lodate­lepülést a völgy végén, köze­lében egy szép víz­esés zúdul le. Hintertux felett Ausztria egyet­len olyan sípá­lyarend­szere talál­ható, ahol az év min­den nap­ján lehet síelni egy gleccse­ren.
Kabinos felvo­nóval le­he­tő­ség lesz fel­menni 2100 vagy 2650 vagy akár 3250 méteres magas­ságba. A nyári sípá­lyák 3250 méteres magas­ságból in­dulnak, és álta­lában a kabinos fel­vonó alatta lévő állo­másáig, 2650 méterig lehet le­síelni. Aki csak 2100 méterig megy, annak is nagy él­ményben lesz része, hiszen az alpesi táj szép­sége talán eb­ben a magas­ságban élvez­hető a leg­jobban.
A kora délutáni órákban vissza­térünk a szál­lodába, majd az érdek­lődők­kel kirándulást teszünk Tirol híres nagy­világi üdülő­helyére, Kitzbühelbe. Ausztria egyik leg­fon­tosabb téli sport­köz­pont­jának óvárosa a késő közép­korba viszi vissza a láto­gatókat (patinás, szép polgár­házak; műem­léktemp­lomok; város­kapuk stb.).

3. nap: Ambras-kastély, Hall in Tirol, Achensee

Utazás az Inn alpesi völgyében Innsbruck, a tiroli fő­vá­ros irányába. Innsbruck mellett, egy hegy­oldalban            

építtette fel II. Ferdinánd tiroli főherceg pompás rene­szánsz kastélyát a fele­sége számá­ra. A gyö­nyö­rű park­ban el­he­lyez­kedő kas­tély Tirol leg­lá­to­ga­tot­tabb ne­ve­zetes­sé­gei közé tartozik. Íze­lítő a lát­niva­lók­ból: nagy­szabású fegy­ver­gyűj­temény, dísz­termek, dísz­udvar, XVI. századi fürdő­szoba, Habsburgok portré­galé­riája, mű­kincsek és csodák (kuri­ózu­mok) galé­riája stb. Ez utóbbi igazi külön­leges­ség, amilyent csak nagyon kevés helyen lehet látni a vilá­gon.
A déli órákban egy műem­lék­város­sal isme­kedünk. Hall in Tirol a késő közép­kor­ban gaz­dasá­gilag jelen­tősebb volt Innsbruck­nál, ekkor épült gyö­nyö­rű óvá­rosa, melynek pom­pás épü­letei a város egy­kori dicső­ségét hir­detik.
A mai napi kirán­dulás lezárá­sakép­pen le­he­tő­ség lesz séta­hajó­zásra Tirol leg­na­gyobb és legszebb­nek tartott taván, az Achensee-n. A 9 km hosszú, néhány száz méter széles tó a nor­vég fjor­dokra emlé­keztet, mind­két oldalról hegy­óriások veszik körül.

4. nap: Zugspitze, Eibsee, Garmisch-Partenkirchen, Ettal

Egész napos kirándulás a Bajor-Alpok leg­magasabb kiszögel­lései­hez. Az osztrák-német (tiroli-bajor) ha­tá­ron lévő Zugspitze nem­csak Bajor­ország­nak, hanem egész Német­ország­nak a leg­magasabb csú­csa. Lehet­séges mind az osztrák, mind a német oldal­ról felvo­nóval fel­men­ni a csúcsra, ahon­nan jó időben az Alpok egyik leg­szebb kör­pano­rámá­jában lehet gyö­nyör­ködni.
A hegy „meg­hódítása” után pihenőt tartunk a Zugspitze lába­inál elte­rülő, kristály­tiszta vizű, mese­szép tónál, az Eibsee-nél. Ezt köve­tően séta követ­kezik a szom­szé­dos Garmisch-Partenkirchen­ben, mely Német­ország első­számú téli üdü­lőhelye. Itt ren­dezték 1936-ban a téli olim­piai játé­kokat. A szép fek­vésű város gyönyö­rű festett háza­ival elbű­völi a turis­tákat.
A nap zárá­saként még át­rucca­nunk a közeli Ettal­ba, ahol meg­nézzük az ősi bencés rendi kolos­tor pom­pás barokk temp­lomát.

5. nap: szabad nap az Alpokban, Schwaz

Szabadidő, le­he­tő­ség külön­böző prog­ramokra: tú­rá­zás, séták, kerék­pározás, stran­dolás, a szálloda well­ness szol­gálta­tásai­nak igény­bevé­tele stb. Az ide­gen­veze­tő ter­mésze­tesen segít­séget nyújt a prog­ram­válasz­tás­ban. A nap folyamán az érdek­lő­dőket az autó­busz beviszi a közeli Schwaz város­kába, ahol le­he­tő­ség lesz shop­pingo­lásra és egy sétára a szép tör­té­nel­mi város­köz­pontban.

6. nap: Herrenchiemsee kastélya

Búcsú Tiroltól, utazás hazafelé Bajor­országon ke­resz­tül. Útköz­ben meg­állunk a han­gu­la­tos Prien város­kában, a bajor ten­ger­nek is nevezett Chiem-tónál. Le­he­tő­ség lesz hajóval átkelni az Urak szige­tére, ahol II. Lajos bajor király híres kas­télya talál­ható. Ezt a fény­űzően beren­de­zett palo­tát a hó­bor­tos ural­kodó a Versailles-i kas­tély min­tá­jára épít­tet­te, hi­szen nagy tisz­telő­je, rajon­gója volt a fran­cia kirá­lyoknak.
A kastély meg­te­kin­té­se után vissza­hajó­zunk Prienbe, és indu­lunk haza­felé a Salzburg – Linz – Bécs – He­gyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Bu­da­pestre és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órák­ban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitva tartások és az időjárás függvényében felcserélődhet.


A szállásról:

5 éjszaka egy szép 4 csil­la­gos alpesi szál­lo­dá­ban. A szálloda a Ziller-völgy egyik han­gu­la­tos településének központjában található. A szállodához tartozik egy nagyméretű wellness-rész­leg (fedett úszómedence, szaunák, gőz­für­dő, masszázs- és szépségkezelések) is. A wellnessezést a részvételi díj nem tar­tal­maz­za, a medence és a szaunák napi 5 euró/fő áron vehetők igénybe.


Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

2 ágyas (pótágyazható), fürdő­szo­bás szo­bák­ban


Az ellátásról:

Félpanzió (büféreggeli, 3 fogásos menü­va­csora).


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig

A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig

Németország, Bajorország, Burghausen

Útazonosító: 13983

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig

A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig

Németország, Bajorország, Burghausen

Útazonosító: 13983

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!